Verilog设计寄存器

描述

现代逻辑设计中,时序逻辑设计是核心,而寄存器又是时序逻辑的基础,下面将介绍几种常见的寄存器的Verilog设计代码供初学者进行学习理解。

1、简单寄存器

异步复位
基本寄存器

module dff(clk, din, dout)
input clk;
input din;
output dout;
reg dout;
always @ (posedge clk)begin
dout <= din;
end

endmodule

2、异步复位寄存器

异步复位

异步复位寄存器

module dff(clk, rst_n, din, dout);
input clk;
input rst_n;
input din;
output dout;
reg dout;
always @ (posedge clk or negedge rst_n)begin
if(! rst_n)dout <= 1'b0;
else dout <= din;
end

endmodule

3、带异步置位的寄存器

异步复位
异步置位寄存器

module dff(clk, set, din, dout);
input clk;
input din;
input set;
output dout;
reg dout;
always @ (posedge clk or posedge set)begin
if(set) dout <= 1'b1;
else dout <= din;
end

endmodule

4、既带异步复位又带异步置位的寄存器

异步复位
异步复位和置位寄存器
异步复位
异步复位和置位寄存器(复位优先级高)

module dff(clk, rst_n, set, din, dout);
input clk;
input din;
input rst_n;
input set;
output dout;
reg dout;
always @ (posedge clk or negedge rst_n posedge set)begin
if(! rst_n) dout <= 1'b0;
else if(set) dout <= 1'b1;
else dout <= din;
end

endmodule

5、同步使能功能的寄存器

异步复位
带同步使能的寄存器

module dff(clk, ena, din, dout);
input clk;
input din;
input ena;
output dout;
reg dout;
always @ (posedge clk) begin
if(ena) dout <= din;
end

endmodule

审核编辑:汤梓红

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分